Kirjoittajakutsu: Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2019

Työelämäpedagogiikka koulutuksen ekosysteemeissä

Miten kehittää koulutusta monitahoisessa työelämäyhteistyössä?  

Työssä tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen edellyttää koulutuksen kiinnittymistä aitoihin työelämän ilmiöihin. Näitä koulutuksen ja työelämän välisiä kudoksia on viime aikoina kutsuttu myös innovaatioiden ja oppimisen ekosysteemeiksi.

Jotta koulutus vastaisi paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin, tarvitaan tutkittua ja koeteltua tietoa. Siksi Suomessa on meneillään useita laajoja korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita, joita rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen kärkihankeohjelman kautta. Niissä etsitään keinoja työelämän ja koulutuksen suhteen uudenlaiseen määrittelyyn ja työelämäpedagogiikan monipuolistamiseen.

Mutta voidaan kysyä, mitä muuta työelämälähtöisyyden korostaminen saa aikaan. Rajautuuko koulutus sen myötä työelämän, tuotannon ja talouden palvelijaksi? Vai voivatko työelämä ja koulutus löytää molempia hyödyttäviä käytänteitä, joissa otetaan huomioon myös yleissivistykselliset tavoitteet ja kriittiset näkökulmat?

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon kutsutaan tutkimus- ja katsausartikkeleita työelämäpedagogiikasta, työssäoppimisesta ja koulutuksen työelämärelevanssista sekä niiden kehittämisestä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Tervetulleita ovat myös kriittiset puheenvuorot siitä, miten työelämän megatrendit ovat yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin.

Artikkeleiden sisällöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Teoreettiset ja empiiriset näkökulmat työelämäpedagogiikan kehittämisestä
 • Työn muutoksen aikaansaamat yhteiskunnalliset ja globaalit haasteet sekä niiden vaikutus koulutukseen
 • Opiskelijoiden kokemukset työelämään kietoutuvista opintojaksoista
 • Osaamista ja oppimista kehittävä yhteistyö työelämän ja koulutuksen ekosysteemeissä
 • Opettajat ja työelämän edustajat työelämäpedagogiikan kehittäjänä
 • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa ja opinnäytteissä
 • Työelämässä oppimisen arviointi
 • Digitaalisuus ja työelämäpedagogiikka

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Teemanumeron toimittavat Hannu L.T. Heikkinen (KTL, Jyväskylän yliopisto), Sirpa Laitinen-Väänänen (JAMK), Pirkko Siklander (LET, Oulun yliopisto) ja Maarit Virolainen (KTL, Jyväskylän yliopisto).

Toimitusprosessin aikataulu

Ehdotukset artikkeleiksi lähetetään 30.4.2019 mennessäosoitteeseen 

 • Ehdotuksessa tulee olla:
  • otsikko
  • lähdeviittaukset APA 6:n mukaisesti
  • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
  • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
  • lähdeluettelo
 • Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään palaute 8.5.2019 mennessä.
 • Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetut artikkelit lähetetään teemanumeron toimittajille 20.6.2019 mennessä.
 • Vertaisarvioinnin tulokset lähetetään kirjoittajille 13.9.2019 mennessä.
 • Arvioinnin jälkeen korjatut käsikirjoitukset lähetetään teemanumeron toimittajille 7.10.2019 mennessä.

Kirjoitusohjeet

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää:

Tervetuloa osallistumaan koulutuksen ja työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen!

Julkaistu: 01.04.2019

OTTU ry