Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Tavoitteen saavuttamiseksi OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea näitä alueita tarkastelevaa korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta tai kehitystyötä sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Arviointikriteerit

  • tutkimuksen / kehittämishankkeen kohdistuminen ammattikasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen korkeakoulutukseen
  • eettinen toimintatapa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen
  • merkitys ammattikasvatuksen, ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus
  • innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus
  • kansainvälinen näkökulma
  • linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

Tunnustuspalkinto 2021

Vuoden 2021 tunnustuspalkintoa haetaan/ehdotetaan täyttämällä hakulomake 20.2.2021 mennessä.

Tunnustuspalkinto jaetaan OTTU ry:n vuosiseminaarissa maaliskuussa 2021. Palkinnon saaja kutsutaan tilaisuuden juhlapuhujaksi. Seminaarissa myös muilla haussa menestyneillä on
mahdollisuus esitellä posteri tutkimusaiheeseen liittyen.

Aikaisemmat tunnustuspalkinnot

2020

Vuoden 2000 tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi edellisten vuosien tapaan yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle tai tutkivalle kehittämishankkeelle, ja hakijana voivat olla sekä yksilöt että myös laajemmat työryhmät, kuten tutkimusryhmät, yksiköt tai oppilaitokset. Tunnustusta voi hakea myös kollegan tutkimukselle.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n vuoden 2020 tutkimuksen tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin KT Riitta Karusaaren väitöstutkimus: ”Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa”.

Korona-pandemian vuoksi poikkeuksellisen yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi Ottu ry:n vuosiseminaari (18.3.2020) on peruttu ja tunnustuspalkintohaussa mukana olleiden tutkijoiden toivotaan tulevan esittelemään tutkimustaan AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 2020, Helsinkiin, Arcadaan 10.-11.11.2020.

2019

Vuoden 2019 tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle, tutkivalle kehittämishankkeelle tai työryhmille (tutkimusryhmät, yksiköt, oppilaitokset).

Tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella Solja Upolan väitöskirjatutkimukselle (Lapin yliopisto): Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työelämäorientoituneen projektioppimisen pedagoginen malli ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu erityisesti työn tekemiseen ja osaamisen hankkimiseen liittyviin projektioppimisen prosesseihin opiskelijoiden soveltaessa ryhmässä jaettua asiantuntijuutta.

2018

Ensimmäistä kertaa jaettava tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä marraskuussa 2017. Tunnustuksen haku yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle, tutkivalle kehittämishankkeelle tai työryhmille (tutkimusryhmät, yksiköt, oppilaitokset) oli avoinna tammikuun loppuun 2018 asti.

Tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella NeMo-tutkimushankkeille, joiden tutkimus kohdistuu oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. NeMo-tutkimushankkeiden johtajana on toiminut professori Petri Nokelainen ja tutkimushankkeet on toteutettu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä.

OTTU ry