OTTU ry:n hallituksen jäsenet 2024-2025

 • Tarja, Lang, puheenjohtaja, Omnia, (if.ai1718846729nmo@i1718846729minuk1718846729us.im1718846729inute1718846729)
 • Maarit Virolainen, varapuheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
  (if.uy1718846729j@imi1718846729nukus1718846729.ah.i1718846729minut1718846729e1718846729)
 • Niklas Rosenblad, sihteeri, Helsingin yliopisto (if.ik1718846729nisle1718846729h@imi1718846729nukus1718846729.imin1718846729ute1718846729)
 • Leila Pehkonen, Helsingin yliopisto (if.ik1718846729nisle1718846729h@imi1718846729nukus1718846729.imin1718846729ute1718846729)
 • Sirpa Laitinen-Väänänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  (if.km1718846729aj@im1718846729inuku1718846729s.imi1718846729nute1718846729)
 • Piia Kolho, Hämeen ammattikorkeakoulu
  (if.km1718846729aj@im1718846729inuku1718846729s.imi1718846729nute1718846729)
 • Petri Nokelainen, Tampereen teknillinen yliopisto
  (if.tu1718846729t@imi1718846729nukus1718846729.imin1718846729ute1718846729)
 • Anu Raudasoja, Järviseudun koulutuskuntayhtymä
  (if.ni1718846729maj@i1718846729minuk1718846729us.im1718846729inute1718846729)
 • Outi Huvinen, Omnia, (if.ai1718846729nmo@i1718846729minuk1718846729us.im1718846729inute1718846729)
 • Kati Mäenpää, Oulun ammattikorkeakoulu (if.km1718846729ao@im1718846729inuku1718846729s.imi1718846729nute1718846729)

Hallituksen jäsenten tehtävät

Puheenjohtaja (Tarja Lang)

 1. Vastaa kaudellaan tutkimusseuran toiminnasta ja sen kehittämisestä seuran tavoitteiden suuntaisesti.
 2. Laatii vuosittain seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen.
 3. Valvoo sääntöjen noudattamista ja toimintaa.
 4. Nimittää työryhmät.
 5. Informoi hallituksen jäseniä OTT:n vuosikokouksista ja OTT-proseduureista.

Varapuheenjohtaja (Maarit Virolainen)

 1. Suunnittelee ja laatii jäsenille toimintasuunnitelman yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
 2. Valmistelee puheenjohtajan kanssa vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi rahastonhoitajan antaman ehdotuksen pohjalta.
 3. Koordinoi työryhmien toimintaa.
 4. Toimii puheenjohtajan sijaisena.

Sihteeri (Niklas Rosenblad)

 1. Toimii sihteerinä kaikissa tutkimusseuran kokouksissa ja toimittaa pöytäkirjat hallituksen jäsenille.
 2. Ilmoittaa kokouksista.
 3. Valmistelee asialistat kuhunkin kokoukseen.

Rahastonhoitaja (Piia Kolho)

 1. On vastuussa varojen käytöstä, mikä tapahtuu hänen kauttaan.
 2. Huolehtii tilinpidosta ja raportoinnista.
 3. Valmistelee vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi.
 4. Toimittaa tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomuksen tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
 5. Raportoi tilinpäätöksen vuosikokoukseen mennessä.
 6. Huolehtii yhteyksistä emojärjestö OTT:n kanssa.
 7. Huolehtii jäsenyyksistä sekä jäseneksi liittymistä koskevista asioista.
 8. Kerää jäsenmaksut syyskuun 15. päivään mennessä.
 9. Laatii luettelon jäsenmaksun maksaneista jäsenistä, pitää yllä jäsenrekisteriä ja luovuttaa tiedon sihteerille.

Julkaisuvastaava (Petri Nokelainen)

 1. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa OKKA-säätiön kanssa tehtävät yhteistyösopimukset.
 2. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa seuran esitykset Ammattikasvatuksen Aikakauskirjaan liittyen ja toimii seuran edustajana ja yhteyshenkilönä OKKA-säätiöön.
 3. Valmistelee suunnitelman hallitukselle seuran muusta julkaisutoiminnasta ja huolehtii suunnitelman edistymisestä.

Tunnustuspalkinto- ja kunniamainintavastaava (Kati Mäenpää ja Tarja Lang)

 1. Huolehtii OTTUn tunnustuspalkintojen ja kunniamainintojen haku- ja arviointiprosesseista.

Sosiaalisen median vastaava (Outi Huvinen)

 1. Huolehtii OTTUn some-viestinnästä.
 2. Seuraa sosiaalisen median viestintää OTTUn toiminta-alueella.

Tiedotusvastaava (Anu Raudasoja)

 1. Huolehtii OTTUn www-sivujen ylläpidosta.
 2. Ylläpitää vastaavat englanninkieliset www-sivut.
 3. Kokoaa ja lähettää uutiskirjeet.

Tutkimuspäivä- ja tapahtumavastaava (Maarit Virolainen)

 1. Huolehtii yhteyksistä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien järjestäjään ja tarvittavasta ohjauksesta.
 2. Huolehtii muista mahdollisista OTTUn tapahtumista.

Toisen asteen koulutuksen yhteyshenkilö (Outi Huvinen ja Anu Raudasoja)

 1. Pitää yhteyden toisella asteella työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Korkea-asteen koulutuksen yhteyshenkilö (Leila Pehkonen)

 1. Pitää yhteyden ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Yhteiskuntasuhteiden hoitaja (Tarja Lang)

 1. Huolehtii OTTUn yhteyksistä koulutusviranomaisin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin.
 2. Seuraa OTTUn sektorilla tapahtuvaa kehitystä.
 3. Jakaa OTTUn toimintaa ja näkemyksiä koskevaa tietoutta julkisempiin tiedotusvälineisiin.

Parlamentaarikko (ry:n hallitus)

 1. Arvioi puheenjohtajan kanssa seuran peruskirjan ja säännöt mahdollisia muutoksia varten.
 2. Laatii ehdotukset ja suositukset sääntöjen muuttamisesta.
 3. Ohjaa seuran toimintaa.
 4. Kerää, organisoi ja tekee yhteenvedon seuran tapahtumista vuosittain ja raportoi tiedot jäsenille ja OTT:lle.
OTTU ry