OTTU ry:n hallituksen jäsenet 2020-2022

 • Puheenjohtaja Maarit Virolainen, puheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
  ()
 • Leila Pehkonen, Helsingin yliopisto ()
 • Sirpa Laitinen-Väänänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  ()
 • Piia Kolho, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  ()
 • Petri Nokelainen, Tampereen teknillinen yliopisto
  ()
 • Sanna Ruhalahti, Tampereen ammattikorkeakoulu ()
 • Jukka Söderdahl
  ()
 • Sanna Brauer, Oulun ammattikorkeakoulu ()
 • Tarja Lang, Omnia
  ()
 • Anu Raudasoja, Hämeen ammattikorkeakoulu
  ()

Hallituksen jäsenten tehtävät

Puheenjohtaja (Maarit Virolainen)

 1. Vastaa kaudellaan tutkimusseuran toiminnasta ja sen kehittämisestä seuran tavoitteiden suuntaisesti.
 2. Laatii vuosittain seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen.
 3. Valvoo sääntöjen noudattamista ja toimintaa.
 4. Nimittää työryhmät.
 5. Informoi hallituksen jäseniä OTT:n vuosikokouksista ja OTT-proseduureista.

Varapuheenjohtaja (Leila Pehkonen)

 1. Suunnittelee ja laatii jäsenille toimintasuunnitelman yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
 2. Valmistelee puheenjohtajan kanssa vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi rahastonhoitajan antaman ehdotuksen pohjalta.
 3. Koordinoi työryhmien toimintaa.
 4. Toimii puheenjohtajan sijaisena.

Sihteeri (Sirpa Laitinen-Väänänen)

 1. Toimii sihteerinä kaikissa tutkimusseuran kokouksissa ja toimittaa pöytäkirjat hallituksen jäsenille.
 2. Ilmoittaa kokouksista.
 3. Valmistelee asialistat kuhunkin kokoukseen.

Rahastonhoitaja (Piia Kolho)

 1. On vastuussa varojen käytöstä, mikä tapahtuu hänen kauttaan.
 2. Huolehtii tilinpidosta ja raportoinnista.
 3. Valmistelee vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi.
 4. Toimittaa tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomuksen tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
 5. Raportoi tilinpäätöksen vuosikokoukseen mennessä.
 6. Huolehtii yhteyksistä emojärjestö OTT:n kanssa.
 7. Huolehtii jäsenyyksistä sekä jäseneksi liittymistä koskevista asioista.
 8. Kerää jäsenmaksut syyskuun 15. päivään mennessä.
 9. Laatii luettelon jäsenmaksun maksaneista jäsenistä, pitää yllä jäsenrekisteriä ja luovuttaa tiedon sihteerille.

Julkaisuvastaava (Petri Nokelainen)

 1. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa OKKA-säätiön kanssa tehtävät yhteistyösopimukset.
 2. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa seuran esitykset Ammattikasvatuksen Aikakauskirjaan liittyen ja toimii seuran edustajana ja yhteyshenkilönä OKKA-säätiöön.
 3. Valmistelee suunnitelman hallitukselle seuran muusta julkaisutoiminnasta ja huolehtii suunnitelman edistymisestä.

Tunnustuspalkinto- ja kunniamainintavastaava (Sanna Brauer)

 1. Huolehtii OTTUn tunnustuspalkintojen ja kunniamainintojen haku- ja arviointiprosesseista.

Sosiaalisen median vastaava (Sanna Ruhalahti)

 1. Huolehtii OTTUn some-viestinnästä.
 2. Seuraa sosiaalisen median viestintää OTTUn toiminta-alueella.

Tiedotusvastaava

 1. Huolehtii OTTUn www-sivujen ylläpidosta.
 2. Ylläpitää vastaavat englanninkieliset www-sivut.
 3. Kokoaa ja lähettää uutiskirjeet.

Tapahtumatoiminnasta vastaava (Tarja Lang)

 1. Huolehtii yhteyksistä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien järjestäjään ja tarvittavasta ohjauksesta.
 2. Huolehtii muista mahdollisista OTTUn tapahtumista.

Toisen asteen koulutuksen yhteyshenkilö (Jukka Söderdahl)

 1. Pitää yhteyden toisella asteella työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Korkea-asteen koulutuksen yhteyshenkilö (Leila Pehkonen)

 1. Pitää yhteyden ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Yhteiskuntasuhteiden hoitaja (Maarit Virolainen, Petri Nokelainen, Jukka Söderdahl)

 1. Huolehtii OTTUn yhteyksistä koulutusviranomaisin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin.
 2. Seuraa OTTUn sektorilla tapahtuvaa kehitystä.
 3. Jakaa OTTUn toimintaa ja näkemyksiä koskevaa tietoutta julkisempiin tiedotusvälineisiin.

Parlamentaarikko (ry:n hallitus)

 1. Arvioi puheenjohtajan kanssa seuran peruskirjan ja säännöt mahdollisia muutoksia varten.
 2. Laatii ehdotukset ja suositukset sääntöjen muuttamisesta.
 3. Ohjaa seuran toimintaa.
 4. Kerää, organisoi ja tekee yhteenvedon seuran tapahtumista vuosittain ja raportoi tiedot jäsenille ja OTT:lle.
OTTU ry